E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Shigeru Nakai, Kunitoshi Iseki, Noritomo Itami, Satoshi Ogata, Junichiro James Kazama, Naoki Kimata, Takashi Shigematsu, Toshio Shinoda, Tetsuo Shoji, Kazuyuki Suzuki, Masatomo Taniguchi, Kenji Tsuchida, Hidetomo Nakamoto, Hiroshi Nishi, Seiji Hashimoto, Takeshi Hasegawa, Norio Hanafusa, Takayuki Hamano, Naohiko Fujii, Ikuto Masakane, Seiji Marubayashi, Osamu Morita, Kunihiro Yamagata, Kenji Wakai, Atsushi Wada, Yuzo Watanabe and Yoshiharu Tsubakihara An Overview of Regular Dialysis Treatment in Japan (As of 31 December 2010) Therapeutic Apheresis and Dialysis 16

Version of Record online: 29 NOV 2012 | DOI: 10.1111/j.1744-9987.2012.01143.x

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH