E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xing Liu, Jiaqiang Qin, Qing Luo, Yang Bi, Gaohui Zhu, Wei Jiang, Stephanie H. Kim, Mi Li, Yuxi Su, Guoxin Nan, Jing Cui, Wenwen Zhang, Ruidong Li, Xiang Chen, Yuhan Kong, Jiye Zhang, Jinhua Wang, Mary Rose Rogers, Hongyu Zhang, Wei Shui, Chen Zhao, Ning Wang, Xi Liang, Ningning Wu, Yunfeng He, Hue H. Luu, Rex C. Haydon, Lewis L. Shi, Tingyu Li, Tong-Chuan He and Ming Li Cross-talk between EGF and BMP9 signalling pathways regulates the osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells Journal of Cellular and Molecular Medicine 17

Article first published online: 11 JUL 2013 | DOI: 10.1111/jcmm.12097

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH