E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Shuai Gao, Zhi-Long Wang, Ke-Qian Di, Gang Chang, Li Tao, Lei An, Fu-Jia Wu, Ji-Qiang Xu, Ying-Wei Liu, Zhong-Hong Wu, Xiang-Yun Li, Shaorong Gao and Jian-Hui Tian Melatonin improves the reprogramming efficiency of murine-induced pluripotent stem cells using a secondary inducible system Journal of Pineal Research 55

Version of Record online: 18 MAR 2013 | DOI: 10.1111/jpi.12047

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH