E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Joji Tani, Seiko Shimamoto, Kyoko Mori, Nobuyuki Kato, Kohji Moriishi, Yoshiharu Matsuura, Hiroshi Tokumitsu, Mitsumasa Tsuchiya, Tomohito Fujimoto, Kiyohito Kato, Hisaaki Miyoshi, Tsutomu Masaki and Ryoji Kobayashi Ca2+/S100 proteins regulate HCV virus NS5A–FKBP8/FKBP38 interaction and HCV virus RNA replication Liver International 33

Version of Record online: 24 MAR 2013 | DOI: 10.1111/liv.12151

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH