E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Xiaojun Dong, Yu Gong, Hui Zeng, Yu Hao, Xianbo Wang, Jing Hou, Jiefei Wang, Juan Li, Yueke Zhu, Haixia Liu, Junyan Han, Haiwei Zhou, Liwei Shen, Ting Gao, Tingting Zhou, Shuyin Yang, Shuting Li, Yingxuan Chen, Qinghua Meng and Hai Li Imbalance between circulating CD4+ regulatory T and conventional T lymphocytes in patients with HBV-related acute-on-chronic liver failure Liver International 33

Version of Record online: 21 JUL 2013 | DOI: 10.1111/liv.12248

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH