E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Zhi-Bin Liu, Jian-Mei Wang, Feng-Xi Yang, Liang Yang, Yu-Fei Yue, Jun-Bei Xiang, Mei Gao, Fang-Jian Xiong, Dong Lv, Xian-Jun Wu, Ning Liu, Xun Zhang, Xu-Feng Li and Yi Yang A novel membrane-bound E3 ubiquitin ligase enhances the thermal resistance in plants Plant Biotechnology Journal 12

Version of Record online: 16 SEP 2013 | DOI: 10.1111/pbi.12120

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH