E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

You-Hong Li, Yu-Tao Xiang, Yun-Ai Su, Liang Shu, Xin Yu, Amy M. Kilbourne, Gabor S. Ungvari, Helen F.K. Chiu, Cui Ma, Gao-Hua Wang, Pei-Shen Bai, Xie-He Liu, Li-Zhong Sun, Jian-Guo Shi, Xian-Sheng Chen, Qi-Yi Mei, Ke-Qing Li and Tian-Mei Si Long-Term Benzodiazepine Use in Patients With Major Depressive Disorder in China Perspectives in Psychiatric Care 50

Article first published online: 1 AUG 2013 | DOI: 10.1111/ppc.12035

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

SEARCH