E-mail

E-mail a Wiley Online Library Link

Jingxing Wang, Jing Liu, Yi Huang, David J. Wright, Julin Li, Zhongmin Zhou, Weilan He, Tonghan Yang, Fuzhu Yao, Xiangming Zhu, Guoxin Wen, Xinhong Bi, Mei-hei-li Tiemuer, Xiuqiong Wen, Mei Huang, Ru'an Cao, Zhongqiao Yun, Yunlai Lü, Hongli Ma, Nan Guo, Qilu Yu, Paul Ness, Hua Shan and for the NHLBI Retrovirus Epidemiology Donor Study-II (REDS-II) International Component The persistence of hepatitis C virus transmission risk in China despite serologic screening of blood donations Transfusion 53

Article first published online: 19 JUN 2013 | DOI: 10.1111/trf.12297

Complete the form below and we will send an e-mail message containing a link to the selected article on your behalf

Required = Required Field

Choose captcha format: Image or Audio. Click here if you need help.

SEARCH