Geological Journal

Cover image for Vol. 52 Issue 4

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Professor Ian D. Somerville

Impact Factor: 2.978

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 40/188 (Geosciences Multidisciplinary)

Online ISSN: 1099-1034

 1. RESEARCH ARTICLES

  1. Geochemistry of magnetite from the Huanggang skarn iron–tin polymetallic deposit in the southern Great Xing'an Range, NE China

   Wei Mei, Xinbiao Lü, Xiangdong Wang, Manrong Jiang, Xiejun Fan, Shaobin Wang, Wei Wei and Bin Zhang

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2951

  2. Formation and development of dunes in the northern Qarhan Desert, central Qaidam Basin, China

   Zhengcai Zhang, Zhibao Dong, Guangqiang Qian, Jiyan Li and Wanying Luo

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2947

  3. Reddening of ~2.5 Ga granitoid by high-temperature fluid linked to mafic dyke swarm in the Bundelkhand Craton, north central India

   Sarajit Sensarma, Abdul Matin, Debajyoti Paul, Abhijit Patra, Abhishek Kumar Madhesiya and Goutam Sarkar

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2960

  4. Origins and accumulation processes of the Ordovician gas condensate in the Tazhong area, Tarim Basin, northwest China

   Yifeng Liu, Nansheng Qiu, Jianfa Chen, Xingqi Zhao and Jian Chang

   Version of Record online: 30 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2961

  5. Dike distribution density: Method for quantitative mine targets prediction in the South Alatao Mountains area, NW China

   Jing Guo, Zhaohua Luo, Shengyao Yu, M. Santosh and Yunshuai Li

   Version of Record online: 28 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2957

  6. Volcanic rocks distribution and basement structure in western–central Junggar Basin revealed by gravitational and magnetic data

   Yaoming Zhou, Wenbin Zhu, Zhengle Chen, Bihai Zheng, Xinglai Shao and Feng Xue

   Version of Record online: 26 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2937

  7. Geochronology, geochemistry, and tectonic significance of Permian intrusive rocks from the Shaolanghe region, northern margin of the North China Craton

   Yun-peng Guo, Qing-dong Zeng, Jian-ming Liu, Shao-xiong Chu, Yong-bin Wang and Shuai Gao

   Version of Record online: 26 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2944

  8. Discovery of Mesoproterozoic kimberlite from Dörbed Banner, Inner Mongolia and its tectonic significance

   Zhi-guang Zhou, Guo-sheng Wang, Yong-jun Di, Yong-chang Gu, Da Zhang, Wei-ping Zhu, Chang-feng Liu, Chen Wu, Hong-ying Li and Li-zhen Chen

   Version of Record online: 21 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2939

  9. Fluid inclusion and isotope geochemistry of the Atebayue Sb deposit, South Tianshan Orogen, Kyrgyzstan

   Zhenju Zhou, Zhengle Chen, Fengbin Han, Shuqin Han, Zongxiu Wang, Weifeng Xiao, Tao Shen and Junjie Wu

   Version of Record online: 21 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2943

  10. Early Carboniferous tectonic evolution of the northern Heihe–Nenjiang–Hegenshan suture zone, NE China: Constraints from the mylonitized Nenjiang rhyolites and the Moguqi gabbros

   Zhi-Qiang Feng, Wei-Min Li, Yong-Jiang Liu, Wei Jin, Quan-Bo Wen, Bin-Qiang Liu, Jian-Ping Zhou, Tie-An Zhang and Xiao-Yu Li

   Version of Record online: 21 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2940

  11. Structural, stratigraphic, and petrological clues for a Cretaceous–Paleogene abortive rift in the southern Adria domain (southern Apennines, Italy)

   Stefano Vitale, Ornella Filomena Amore, Sabatino Ciarcia, Lorenzo Fedele, Celestino Grifa, Ernesto Paolo Prinzi, Stefano Tavani and Francesco D'Assisi Tramparulo

   Version of Record online: 21 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2919

  12. The controlling factors of modern facies distributions in a half-graben lacustrine rift basin: A case study from Hulun Lake, Northeastern China

   Shiqiang Xia, Zhen Liu, Jingyan Liu, Yanyan Chang, Pan Li, Nanan Gao, Dongqing Ye, Gaokui Wu, Lisha Yu, Lingxiao Qu and Liqing Tong

   Version of Record online: 21 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2938

  13. Geochemistry and zircon U–Pb–Hf isotopes of the granitoids of Qianjinchang pluton in the Xi Ujimqi, Inner Mongolia: Implications for petrogenesis and geodynamic setting

   Guosheng Wang, Changfeng Liu, Weixun Pei, Zhiguang Zhou, Hongying Li, Chen Wu, Yan Zhu and Baoying Ye

   Version of Record online: 19 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2926

SEARCH

SEARCH BY CITATION