Geological Journal

Cover image for Vol. 52 Issue 5

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: Professor Ian D. Somerville

Impact Factor: 2.978

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 40/188 (Geosciences Multidisciplinary)

Online ISSN: 1099-1034

 1. RESEARCH ARTICLES

  1. A new pancryptodiran turtle from the Late Jurassic of Poland and palaeobiology of early marine turtles

   Tomasz Szczygielski, Daniel Tyborowski and Błażej Błażejowski

   Version of Record online: 19 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2952

  2. Pennsylvanian–early Permian palaeokarst development on the Yangtze Platform, South China, and implications for the regional sea-level history

   Xing Huang, Markus Aretz, Xionghua Zhang, Yuansheng Du, Wenkun Qie, Qin Wen, Changnan Wang and Tengfei Luan

   Version of Record online: 14 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2954

  3. The Late Carboniferous Khuhu Davaa ophiolite in northeastern Mongolia: Implications for the tectonic evolution of the Mongol–Okhotsk Ocean

   Ming-Shuai Zhu, Fochin Zhang, Lai-Cheng Miao, Munkhtsengel Baatar, Chimedtseren Anaad, Shun-Hu Yang and Xing-Bo Li

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2955

  4. Sedimentary microfacies and organic geochemical characterization of mudstones in the Keluke Formation in northeastern Qaidam, China

   Xiaoguang Liu, Sanzhong Li, Jianhua Zhong, Yong Li, Xuan Liu, Liangtian Ni, Shengxin Liu, Shoutao Dong, Runhua Guo, Haoyuan Lan and Wenjun Sun

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2959

  5. Geochemistry of magnetite from the Huanggang skarn iron–tin polymetallic deposit in the southern Great Xing'an Range, NE China

   Wei Mei, Xinbiao Lü, Xiangdong Wang, Manrong Jiang, Xiejun Fan, Shaobin Wang, Wei Wei and Bin Zhang

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2951

  6. Formation and development of dunes in the northern Qarhan Desert, central Qaidam Basin, China

   Zhengcai Zhang, Zhibao Dong, Guangqiang Qian, Jiyan Li and Wanying Luo

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2947

  7. Reddening of ~2.5 Ga granitoid by high-temperature fluid linked to mafic dyke swarm in the Bundelkhand Craton, north central India

   Sarajit Sensarma, Abdul Matin, Debajyoti Paul, Abhijit Patra, Abhishek Kumar Madhesiya and Goutam Sarkar

   Version of Record online: 4 JUL 2017 | DOI: 10.1002/gj.2960

  8. Origins and accumulation processes of the Ordovician gas condensate in the Tazhong area, Tarim Basin, northwest China

   Yifeng Liu, Nansheng Qiu, Jianfa Chen, Xingqi Zhao and Jian Chang

   Version of Record online: 30 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2961

  9. Dike distribution density: Method for quantitative mine targets prediction in the South Alatao Mountains area, NW China

   Jing Guo, Zhaohua Luo, Shengyao Yu, M. Santosh and Yunshuai Li

   Version of Record online: 28 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2957

  10. Volcanic rocks distribution and basement structure in western–central Junggar Basin revealed by gravitational and magnetic data

   Yaoming Zhou, Wenbin Zhu, Zhengle Chen, Bihai Zheng, Xinglai Shao and Feng Xue

   Version of Record online: 26 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2937

  11. Geochronology, geochemistry, and tectonic significance of Permian intrusive rocks from the Shaolanghe region, northern margin of the North China Craton

   Yun-peng Guo, Qing-dong Zeng, Jian-ming Liu, Shao-xiong Chu, Yong-bin Wang and Shuai Gao

   Version of Record online: 26 JUN 2017 | DOI: 10.1002/gj.2944

SEARCH

SEARCH BY CITATION