Angewandte Chemie International Edition

Cover image for Vol. 55 Issue 20

Editor: Peter Gölitz, Deputy Editors: Neville Compton, Haymo Ross

Online ISSN: 1521-3773

Associated Title(s): Angewandte Chemie, Chemistry - A European Journal, Chemistry – An Asian Journal, ChemistryOpen, ChemPlusChem, Zeitschrift für Chemie

Preview

Here's a selection of upcoming papers. Also see the EarlyView page for the latest papers published online. Click on the VIP logos of upcoming articles to read their abstracts.

Photocatalysis

Zhuofeng Hu, Luyan Yuan, Zhifeng Liu, Zhurui Shen*, Jimmy C. Yu*

An Elemental Phosphorus Photocatalyst with a Record High Hydrogen Evolution Efficiency
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201603331

Carbonylation

Yahui Li, Kaiwu Dong, Fengxiang Zhu, Zechao Wang, Xiao-Feng Wu*

Copper-Catalyzed Carbonylative Coupling of Cycloalkanes and Amides
[Communication]
(VIP - Read Abstract)

Coming soon.

Organic Light-Emitting Diodes

Ryuhei Furue[WWW], Takuro Nishimoto, In Seob Park, Jiyoung Lee, Takuma Yasuda*

Aggregation-Induced Delayed Fluorescence Based on Donor/Acceptor-Tethered Janus Carborane Triads: Unique Photophysical Properties of Nondoped OLEDs
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201603232

Substrate Channeling

Guoliang Ke, Minghui Liu, Shuoxing Jiang, Xiaodong Qi, Yuhe Renee Yang, Shaun Wootten, Fei Zhang, Zhi Zhu, Yan Liu*, Chaoyong James Yang*, Hao Yan*

Directional Regulation of Enzyme Pathways through the Control of Substrate Channeling on a DNA Origami Scaffold
[Communication]

Coming soon.

Protein Synthesis

Suman Kumar Maity, Muhammad Jbara, Shay Laps, Ashraf Brik*

Efficient Palladium-Assisted One-Pot Deprotection of (Acetamidomethyl)Cysteine Following Native Chemical Ligation and/or Desulfurization To Expedite Chemical Protein Synthesis
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201603169

Responsive Materials

Jiandong Pang, Caiping Liu, Yougui Huang, Mingyan Wu*, Feilong Jiang, Daqiang Yuan*, Falu Hu, Kongzhao Su, Guoliang Liu, Maochun Hong

Visualizing the Dynamics of Temperature- and Solvent-Responsive Soft Crystals
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201603030

Hydrogen Evolution

Sourav Rej, Chi-Fu Hsia, Tzu-Yu Chen, Fan-Cheng Lin, Jer-Shing Huang, Michael H. Huang*

Facet-Dependent and Light-Assisted Efficient Hydrogen Evolution from Ammonia Borane Using Gold–Palladium Core–Shell Nanocatalysts
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201603021

CO2 Capture

Feng-Feng Chen, Kuan Huang, Yan Zhou, Zi-Qi Tian, Xiang Zhu, Duan-Jian Tao*, De-en Jiang, Sheng Dai*

Multi-Molar Absorption of CO2 by the Activation of Carboxylate Group in Amino Acid Ionic Liquids
[Communication]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602919

Cyclotrimerization

John C. Walton*

A Valuable Upgrade to the Portfolio of Cycloaddition Reactions
[Highlight]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602891

Total Synthesis

Chao Lv, Xiaohui Yan, Qian Tu, Yingtong Di, Chunmao Yuan, Xin Fang, Yaacove Ben-David, Lei Xia, Jianxian Gong, Yuemao Shen*, Zhen Yang*, Xiaojiang Hao*

Isolation and Asymmetric Total Synthesis of Perforanoid A
[Communication]

Coming soon.

Lithium-Ion Batteries

Xiaoli Dong, Long Chen, Xiuli Su, Yonggang Wang*, Yongyao Xia

Flexible Aqueous Lithium-Ion Battery with High Safety and Large Volumetric Energy Density
[Communication]

Coming soon.

Protein Structures

Ho Yeung, Christopher J. Squire*, Yuliana Yosaatmadja, Santosh Panjikar, Gemma López, Antonio Molina, Edward N. Baker, Paul W. R. Harris, Margaret A. Brimble*

Radiation Damage and Racemic Protein Crystallography Reveal the Unique Structure of the GASA/Snakin Protein Superfamily
[Communication]
(VIP) title=

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602719

Heterogeneous Gold Catalysis

Xiongjie Jin, Kengo Kataoka, Takafumi Yatabe, Kazuya Yamaguchi, Noritaka Mizuno*

Supported Gold Nanoparticles for Efficient α-Oxygenation of Secondary and Tertiary Amines into Amides
[Communication]

Coming soon.

Aldol Reactions

Vincent C. Fäseke[WWW], Christof Sparr*

Stereoselective Arene-Forming Aldol Condensation: Synthesis of Axially Chiral Aromatic Amides
[Communication]

Coming soon.

Activity-Based Probes

Yong Qian, Marc Schürmann, Petra Janning, Christian Hedberg*, Herbert Waldmann*

Activity-Based Proteome Profiling Probes Based on Woodward´s Reagent K with Distinct Target Selectivity
[Communication]

Coming soon.

Electrochromic Batteries

Jinxiong Zhao, Yuyu Tian, Zhen Wang, Shan Cong, Di Zhou, Qingzhu Zhang, Mei Yang, Weikun Zhang, Fengxia Geng, Zhigang Zhao*

Trace H2O2-Assisted High-Capacity Tungsten Oxide Electrochromic Batteries with Ultrafast Charging in Seconds
[Communication]

Coming soon.

Lithium Storage

Wei Xiao, Jing Zhou, Le Yu[WWW], Dihua Wang*, Xiong Wen (David) Lou*

Electrolytic Formation of Crystalline Silicon/Germanium Alloy Nanotubes and Hollow Particles with Enhanced Lithium-Storage Properties
[Communication]

Coming soon.

Total Synthesis

Hirotatsu Umihara, Tomomi Yoshino, Jun Shimokawa, Masato Kitamura*, Tohru Fukuyama*

Development of a Divergent Synthetic Route to the Erythrina Alkaloids: Asymmetric Syntheses of 8-Oxo-erythrinine, Crystamidine, 8-Oxo-erythraline, and Erythraline
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602650

Gas-Phase Chemistry

Emilie Viglino, Christopher J. Shaffer, František Tureček*

UV/Vis Action Spectroscopy and Structures of Tyrosine Peptide Cation Radicals in the Gas Phase
[Communication]

Coming soon.

Molecular Switches

José Augusto Berrocal, Chiara Biagini, Luigi Mandolini, Stefano Di Stefano*

Coupling of the Decarboxylation of 2-Cyano-2-phenylpropanoic Acid to Large-Amplitude Motions: A Convenient Fuel for an Acid–Base-Operated Molecular Switch
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602594

Alkenes

Sarah Blouin, Vincent Gandon*, Gaëlle Blond*, Jean Suffert*

Synthesis of Cyclooctatetraenes through a Palladium-Catalyzed Cascade Reaction
[Communication]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602586

Analytical Methods

Meng Qin, Yu Huang, Yanan Li, Meng Su, Bingda Chen, Heng Sun, Peiyi Yong, Changqing Ye, Fengyu Li*, Yanlin Song*

A Rainbow Structural-Color Chip for Multisaccharide Recognition
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602582

Surface Chemistry

Huihui Kong, Chi Zhang, Lei Xie, Likun Wang, Wei Xu*

Constitutional Dynamics of Metal–Organic Motifs on a Au(111) Surface
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602572

Arylation Reagents

Yichen Wu, Susana Izquierdo, Pietro Vidossich, Agustí Lledós*, Alexandr Shafir*

NH-Heterocyclic Aryliodonium Salts and their Selective Conversion into N1-Aryl-5-iodoimidazoles
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602569

N–N Bond Formation

Justin B. Diccianni, Chunhua Hu, Tianning Diao*

N–N Bond Forming Reductive Elimination via a Mixed-Valent Nickel(II)–Nickel(III) Intermediate
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602566

Solar Cells

Kasparas Rakstys, Michael Saliba, Peng Gao, Paul Gratia, Egidijus Kamarauskas, Sanghyun Paek, Vygintas Jankauskas, Mohammad Khaja Nazeeruddin*

Highly Efficient Perovskite Solar Cells Employing an Easily Attainable Bifluorenylidene-Based Hole-Transporting Material
[Communication]

Coming soon.

Nanomedicines

Yonghyun Lee, Hyungjun Kim, Sukmo Kang, Jinju Lee, Jinho Park, Sangyong Jon*

Bilirubin Nanoparticles as a Nanomedicine for Anti-inflammation Therapy
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602525

Heterogeneous Hydrogenation

Munir Ullah Khan, Liangbing Wang, Zhao Liu, Zehua Gao, Shenpeng Wang, Hongliang Li, Wenbo Zhang, Menglin Wang, Zhengfei Wang*, Chao Ma, Jie Zeng*

Pt3Co Octapods as Superior Catalysts of CO2 Hydrogenation
[Communication]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602512

Methane Reforming

Zongyuan Liu, David C. Grinter, Pablo G. Lustemberg, Thuy-Duong Nguyen-Phan, Yinghui Zhou, Si Luo, Iradwikanari Waluyo, Ethan J. Crumlin, Dario J. Stacchiola, Jing Zhou, Javier Carrasco, H. Fabio Busnengo, M. Verónica Ganduglia-Pirovano*, Sanjaya D. Senanayake*, José A. Rodriguez*

Dry Reforming of Methane on a Highly-Active Ni-CeO2 Catalyst: Effects of Metal-Support Interactions on C–H Bond Breaking
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602489

Solar Energy Conversion

Kristina Wedege, João Azevedo, Amirreza Khataee, Anders Bentien*, Adélio Mendes*

Direct Solar Charging of an Organic–Inorganic, Stable, and Aqueous Alkaline Redox Flow Battery with a Hematite Photoanode
[Communication]

Coming soon.

Luminescent Dyes

Kai Jiang, Ling Zhang, Junfeng Lu, Chunxiang Xu, Congzhong Cai, Hengwei Lin*

Triple-Mode Emission of Carbon Dots: Applications for Advanced Anti-Counterfeiting
[Communication]
(VIP) title=

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602445

Metal–Organic Frameworks

Jihye Park[WWW], Qin Jiang, Dawei Feng, Hong-Cai Zhou*

Controlled Generation of Singlet Oxygen in Living Cells with Tunable Ratios of the Photochromic Switch in Metal–Organic Frameworks
[Communication]

Published online on April 30, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602417

Siloxanes

Naoki Oguri, Yasunobu Egawa, Nobuhiro Takeda, Masafumi Unno*

Janus-Cube Octasilsesquioxane: Facile Synthesis and Structure Elucidation
[Communication]

Coming soon.

Inorganic Polymers

Thomas Lorenz[WWW], Artur Lik, Felix A. Plamper, Holger Helten*

Dehydrocoupling and Silazane Cleavage Routes to Organic–Inorganic Hybrid Polymers with NBN Units in the Main Chain
[Communication]

Coming soon.

Metal–Organic Nanotubes

Tien-Wen Tseng*, Tzuoo-Tsair Luo, Shi-Hao Liao, Kai-Hsiang Lu, Kuang-Lieh Lu*

Isorecticular Synthesis of Dissectible Molecular Bamboo Tubes of Hexarhenium(I) Benzene-1,2,3,4,5,6-hexaolate Complexes
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602327

Hypervalent Compounds

Marina Zenzola[WWW][WWW], Robert Doran, Leonardo Degennaro, Renzo Luisi*, James A. Bull*

Transfer of Electrophilic NH Using Convenient Sources of Ammonia: Direct Synthesis of NH Sulfoximines from Sulfoxides
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602320

Biopolymers

Michael T. Ruggiero, Juraj Sibik, Roberto Orlando, J. Axel Zeitler, Timothy M. Korter*

Measuring the Elasticity of Poly-l-Proline Helices with Terahertz Spectroscopy
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602268

Heterocycles

Kazuhiro Okamoto*[WWW], Takuya Shimbayashi, Masato Yoshida, Atsushi Nanya, Kouichi Ohe*

Synthesis of 2H-Azirines by Iridium-Catalyzed Decarboxylative Ring Contraction of Isoxazol-5(4H)-ones
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602241

Sodium-Ion Batteries

Peng-Fei Wang, Ya You, Ya-Xia Yin, Yue-Sheng Wang, Li-Jun Wan, Lin Gu*, Yu-Guo Guo*

Suppressing the P2–O2 Phase Transition of Na0.67Mn0.67Ni0.33O2 by Magnesium Substitution for Improved Sodium-Ion Batteries
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602202

Bioinorganic Chemistry

Zhujun Ma, Giulia Palermo, Zenita Adhireksan, Benjamin S. Murray, Thibaud von Erlach, Paul J. Dyson, Ursula Rothlisberger*, Curt A. Davey*

An Organometallic Compound with a DNA Topology-Dependent One-Stranded Intercalation Mode
[Communication]

Coming soon.

Lithium–Air Batteries

Johannes Wandt*, Peter Jakes*, Josef Granwehr, Hubert A. Gasteiger, Rüdiger-A. Eichel

Singlet Oxygen Formation during the Charging Process of an Aprotic Lithium–Oxygen Battery
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201602142

C–H Amination

Julien Buendia, Gwendal Grelier, Benjamin Darses, Amanda G. Jarvis, Frédéric Taran, Philippe Dauban*

The Multiple Facets of Iodine(III) Compounds in an Unprecedented Catalytic Auto-amination for Chiral Amine Synthesis
[Communication]

Coming soon.

C–H Activation

Tuhin Patra, Sukdev Bag, Rajesh Kancherla, Anirban Mondal, Aniruddha Dey, Sandeep Pimparkar, Soumitra Agasti, Atanu Modak, Debabrata Maiti*

Palladium-Catalyzed Directed para C–H Functionalization of Phenols
[Communication]

Coming soon.

Fluorine Chemistry

Maxwell Gargiulo Holl[WWW], Mark D. Struble, Prakhar Singal, Maxime A. Siegler, Thomas Lectka*

Positioning a Carbon–Fluorine Bond over the π Cloud of an Aromatic Ring: A Different Type of Arene Activation
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601989

Asymmetric Catalysis

Manuel Guisán-Ceinos, Alejandro Parra, Víctor Martín-Heras, Mariola Tortosa*

Enantioselective Synthesis of Cyclobutylboronates via a Copper-Catalyzed Desymmetrization Approach
[Communication]

Coming soon.

Oxygen Evolution Reaction

Akila C. Thenuwara, Elizabeth B. Cerkez, Samantha L. Shumlas, Nuwan H. Attanayake, Ian G. McKendry, Laszlo Frazer, Eric Borguet, Qing Kang, Richard C. Remsing, Michael L. Klein, Michael J. Zdilla, Daniel R. Strongin*

Nickel Confined in the Interlayer Region of Birnessite: an Active Electrocatalyst for Water Oxidation
[Communication]

Coming soon.

Phosphorus Heterocycles

Yasuhiro Ueta, Koichi Mikami, Shigekazu Ito*

Access to Air-Stable 1,3-Diphosphacyclobutane-2,4-diyls by an Arylation Reaction with Arynes
[Communication]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601907

Photoluminescent Materials

Kazuki Urakawa[WWW], Michinori Sumimoto, Mitsuhiro Arisawa, Masaki Matsuda*, Hayato Ishikawa*

Redox Switching of Orthoquinone-Containing Aromatic Compounds with Hydrogen and Oxygen Gas
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601906

Cancer Immunotherapy

Yu Cao, David T. Rodgers, Juanjuan Du, Insha Ahmad, Eric N. Hampton, Jennifer S. Y. Ma, Magdalena Mazagova, Sei-hyun Choi, Hwa Young Yun, Han Xiao, Pengyu Yang, Xiaozhou Luo, Reyna K. V. Lim, Holly M. Pugh, Feng Wang, Stephanie A. Kazane, Timothy M. Wright, Chan Hyuk Kim*, Peter G. Schultz*, Travis S. Young*

Design of Switchable Chimeric Antigen Receptor T Cells Targeting Breast Cancer
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601902

Quaternary Carbons

Elvira Haimov, Zackaria Nairoukh, Alexander Shterenberg, Tiran Berkovitz, Timothy F. Jamison, Ilan Marek*

Stereoselective Formation of Fully Substituted Ketone Enolates
[Communication]
(VIP) title=

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601883

Reaction Kinetics

Quan Chen[WWW], Peter Mayer, Herbert Mayr*

Ethenesulfonyl Fluoride: The Most Perfect Michael Acceptor Ever Found?
[Communication]

Coming soon.

In-Cell NMR Spectroscopy

Juan Lopez*, Robert Schneider, Francois-Xavier Cantrelle, Isabelle Huvent, Guy Lippens*

Studying Intrinsically Disordered Proteins under True In Vivo Conditions by Combined Cross-Polarization and Carbonyl-Detection NMR Spectroscopy
[Communication]

Coming soon.

Protein Synthesis

Robert Zitterbart, Oliver Seitz*

Parallel Chemical Protein Synthesis on a Surface Enables the Rapid Analysis of the Phosphoregulation of SH3 Domains
[Communication]

Coming soon.

Chemical Imaging

Zoran Ristanović, Jan P. Hofmann, Marie-Ingrid Richard, Tao Jiang, Gilbert A. Chahine, Tobias U. Schülli, Florian Meirer, Bert M. Weckhuysen*

X-ray Excited Optical Fluorescence and Diffraction Imaging of Reactivity and Crystallinity in a Zeolite Crystal: Crystallography and Molecular Spectroscopy in One
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601796

C–H/C–C Activation

Daniel Zell[WWW], Qingqing Bu, Milica Feldt, Lutz Ackermann*

Mild C–H/C–C Activation by Z-Selective Cobalt Catalysis
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601778

MOF Films

Jin-Oh Kim, Kyoung-Ik Min, Hyunwoo Noh, Dong-Hwi Kim, Soo-Young Park, Dong-Pyo Kim*

Direct fabrication of Free-Standing MOF Superstructures with Desired Shapes by Micro-Confined Interfacial Synthesis
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601754

Photocatalysis

Anderson G. M. da Silva, Thenner S. Rodrigues, Valquírio G. Correia, Tiago V. Alves, Rafael S. Alves, Rômulo A. Ando, Fernando R. Ornellas, Jiale Wang, Leandro H. Andrade, Pedro H. C. Camargo*

Plasmonic Nanorattles as Next-Generation Catalysts for Surface Plasmon Resonance-Mediated Oxidations Promoted by Activated Oxygen
[Communication]

Coming soon.

Polymerization

Brian K. Long, James M. Eagan, Michael Mulzer, Geoffrey W. Coates*

Semi-Crystalline Polar Polyethylene: Ester-Functionalized Linear Polyolefins Enabled by a Functional-Group-Tolerant, Cationic Nickel Catalyst
[Communication]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601703

Hybrid Materials

Matthias Stöter, Sebastian Gödrich, Patrick Feicht, Sabine Rosenfeldt, Herbert Thurn, Jens W. Neubauer, Maximilian Seuss, Peter Lindner, Hussein Kalo, Michael Möller, Andreas Fery, Stephan Förster, Georg Papastavrou*, Josef Breu*

Controlled Exfoliation of Layered Silicate Heterostructures into Bilayers and Their Conversion into Giant Janus Platelets
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601611

Asymmetric Sulfoxidation

Xinyi Ye, Adhitya Mangala Putra Moeljadi, Kek Foo Chin, Hajime Hirao, Lili Zong, Choon-Hong Tan*

Enantioselective Sulfoxidation Catalyzed by an Bisguanidinium Diphosphatobisperoxotungstate Ion Pair
[Communication]

Coming soon.

Cyclizations

Lu Bai, Yini Yuan, Jingjing Liu, Jiaoyu Wu, Lingbo Han, Hui Wang, Yaoyu Wang, Xinjun Luan*

Palladium(0)-Catalyzed Intermolecular Carbocyclization of (1,n)-Diynes and Bromophenols: An Efficient Route to Tricyclic Scaffolds
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601570

Metallacycles

Jiangxi Chen, Ka-Ho Lee, Herman H. Y. Sung, Ian D. Williams*, Zhenyang Lin*, Guochen Jia*

Synthesis and Characterization of Dirhenadehydro[12]annulenes
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601562

Nucleic Acids

Elena Eremeeva, Michail Abramov, Lia Margamuljana, Jef Rozenski, Valerie Pezo, Philippe Marlière, Piet Herdewijn*

Chemical Morphing of DNA Containing Four Noncanonical Bases
[Communication]

Coming soon.

Host–Guest Systems

Jane V. Knichal, Helena J. Shepherd, Chick C. Wilson, Paul R. Raithby, William J. Gee*, Andrew D. Burrows*

An Iodine-Vapor-Induced Cyclization in a Crystalline Molecular Flask
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601525

Sample Preparation

Hamed Piri-Moghadam[WWW], Fardin Ahmadi, German Augusto Gómez-Ríos, Ezel Boyacı, Nathaly Reyes-Garcés, Ali Aghakhani, Barbara Bojko, Janusz Pawliszyn*

Fast Quantitation of Target Analytes in Small Volumes of Complex Samples by Matrix-Compatible Solid-Phase Microextraction Devices
[Communication]

Coming soon.

Protein–Polymer Nanoconjugates

Xiaoman Liu, Pei Zhou, Yudong Huang, Mei Li, Xin Huang*, Stephen Mann*

Hierarchical Proteinosomes for Programmed Release of Multiple Components
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601427

Electrocatalysis

Bingrui Liu[WWW], Lin Zhang, Weilin Xiong, Mingming Ma*

Cobalt-Nanocrystal-Assembled Hollow Nanoparticles for Electrocatalytic Hydrogen Generation from Neutral-pH Water
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601367

Hybrid Materials

Muhammad Amirul Islam, Tapas K. Purkait, Md Hosnay Mobarok, Ignaz M. D. Hoehlein, Regina Sinelnikov, Muhammad Iqbal, Doron Azulay, Isaac Balberg, Oded Millo, Bernhard Rieger, Jonathan G. C. Veinot*

Grafting Poly(3-hexylthiophene) from Silicon Nanocrystal Surfaces: Synthesis and Properties of a Functional Hybrid Material with Direct Interfacial Contact
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601341

Nucleic Acid Delivery

Xiaoding Xu, Jun Wu, Yanlan Liu, Mikyung Yu, Lili Zhao, Xi Zhu, Sushant Bhasin, Qing Li, Emily Ha, Jinjun Shi*, Omid C. Farokhzad*

Ultra-pH-Responsive and Tumor-Penetrating Nanoplatform for Targeted siRNA Delivery with Robust Anti-Cancer Efficacy
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601273

Homogeneous Catalysis

Dina Schwarz G. Henriques, Katharina Zimmer, Sven Klare, Andreas Meyer, Elena Rojo-Wiechel, Mirko Bauer, Rebecca Sure, Stefan Grimme, Olav Schiemann*, Robert A. Flowers II*, Andreas Gansäuer*

Highly Active Titanocene Catalysts for Epoxide Hydrosilylation: Synthesis, Theory, Kinetics, EPR Spectroscopy
[Communication]

Published online on April 30, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601242

Janus Particles

Kwahun Lee, Yi Yi, Yan Yu*

Remote Control of T Cell Activation Using Magnetic Janus Particles
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601211

Biotechnology

Katharina Köninger, Alvaro Gómez Baraibar, Carolin Mügge, Caroline E. Paul, Frank Hollmann, Marc M. Nowaczyk, Robert Kourist*

Recombinant Cyanobacteria for the Asymmetric Reduction of C=C Bonds Fueled by the Biocatalytic Oxidation of Water
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601200

Nanocapsules

Somenath Garai, Hartmut Bögge, Alice Merca, Olga A. Petina, Alina Grego, Pierre Gouzerh, Erhard T. K. Haupt, Ira A. Weinstock, Achim Müller*

Densely Packed Hydrophobic Clustering: Encapsulated Valerates Form a High-Temperature-Stable {Mo132} Capsule System
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601140

Cluster Compounds

Sara Goberna-Ferrón[WWW][WWW], Deok-Hie Park, Jenn M. Amador, Douglas A. Keszler, May Nyman*

Amphoteric Aqueous Hafnium Cluster Chemistry
[Communication]

Coming soon.

Directed Evolution

Christopher K. Prier, Todd K. Hyster, Christopher C. Farwell, Audrey Huang, Frances H. Arnold*

Asymmetric Enzymatic Synthesis of Allylic Amines: A Sigmatropic Rearrangement Strategy
[Communication]

Coming soon.

Surface Chemistry

Zhiyue Zhang, Samarendra Maji, André B. da Fonseca Antunes, Riet De Rycke, Richard Hoogenboom*, Bruno G. De Geest*

Salt-Driven Deposition of Thermoresponsive Polymer-Coated Metal Nanoparticles on Solid Substrates
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201601037

Cartilage Remodeling

Bryan M. Hunter, Jeremy Kallick, Jessica Kissel, Maya Herzig, Cyrus Manuel, Dmitri Protsenko, Brian J. F. Wong*, Michael G. Hill*

Controlled-Potential Electromechanical Reshaping of Cartilage
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201600856

Analytical Methods

Shavkat Nizamov, Olga Kasian, Vladimir M. Mirsky*

Individual Detection and Electrochemically Assisted Identification of Adsorbed Nanoparticles by Using Surface Plasmon Microscopy
[Communication]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201600853

Asymmetric Catalysis

Tengfei Kang, Shulin Ge, Lili Lin, Yan Lu, Xiaohua Liu*, Xiaoming Feng*

A Chiral N,N′-Dioxide–ZnII Complex Catalyzes the Enantioselective [2+2] Cycloaddition of Alkynones with Cyclic Enol Silyl Ethers
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201600801

Enantioselective Synthesis

Robert A. Panish, Srinivasa R. Chintala, Joseph M. Fox*

Mixed-Ligand Chiral Rhodium(II) Catalyst Enables the Enantioselective Total Synthesis of Piperarborenine B
[Communication]

Coming soon.

Synthetic Methods

Toni Moragas, Morgane Gaydou, Ruben Martin*

Nickel-Catalyzed Carboxylation of Benzylic C–N Bonds with CO2
[Communication]

Coming soon.

On-Surface Synthesis

Atena Rastgoo-Lahrood, Jonas Björk, Matthias Lischka, Johanna Eichhorn, Stephan Kloft, Massimo Fritton, Thomas Strunskus, Debabrata Samanta, Michael Schmittel, Wolfgang M. Heckl, Markus Lackinger*

Post-Synthetic Decoupling of On-Surface-Synthesized Covalent Nanostructures from Ag(111)
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201600684

Cathodic Materials

Wei Zhang, Yanyi Zhao, Victor Malgras, Qingmin Ji, Dongmei Jiang, Ruijuan Qi, Katsuhiko Ariga, Yusuke Yamauchi, Jian Liu*, Ji-Sen Jiang*, Ming Hu*

Synthesis of Monocrystalline Nanoframes of Prussian Blue Analogues by Controlled Preferential Etching
[Communication]

Coming soon.

Heterocycles

Charles C. J. Loh, Matthias Schmid, Brendan Peters, Xiang Fang, Mark Lautens*

Exploiting Distal Reactivity of Coumarins: A Rhodium-Catalyzed Vinylogous Asymmetric Ring-Opening Reaction
[Communication]

Coming soon.

Metal–Organic Framework Composites

Gang Huang[WWW], Qihao Yang, Qiang Xu, Shu-Hong Yu, Hai-Long Jiang*

Polydimethylsiloxane Coating for a Palladium/MOF Composite: Highly Improved Catalytic Performance by Surface Hydrophobization
[Communication]

Published online on May 4, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201600497

Energy Transfer

Xiaolan Zhong, Thibault Chervy, Shaojun Wang, Jino George, Anoop Thomas, James A. Hutchison, Eloise Devaux, Cyriaque Genet, Thomas W. Ebbesen*

Non-Radiative Energy Transfer Mediated by Hybrid Light-Matter States
[Communication]

Coming soon.

Protein Modification

Jon W. Werner-Allen, Jenna F. DuMond, Rodney L. Levine*, Ad Bax*

Toxic Dopamine Metabolite DOPAL Forms an Unexpected Dicatechol Pyrrole Adduct with Lysines of α-Synuclein
[Communication]

Coming soon.

Dipolar Cycloadditions

Zhongyan Hu, Haiyan Yuan, Yang Men, Qun Liu*, Jingping Zhang*, Xianxiu Xu*

Cross-Cycloaddition of Two Different Isocyanides: Chemoselective Heterodimerization and [3+2]-Cyclization of 1,4-Diazabutatriene
[Communication]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201600257

Omniphobic Surfaces

Sanghyuk Wooh, Doris Vollmer*

Silicon Brushes: Omniphobic Surfaces with Low Sliding Angles
[Highlight]

Coming soon.

Electrocatalysis

Kai S. Exner, Josef Anton, Timo Jacob, Herbert Over*

Full Kinetics from First Principles of the Chlorine Evolution Reaction over a RuO2(110) Model Electrode
[Communication]

Coming soon.

Heterogeneous Catalysis

Wen-Yang Gao, Haifan Wu, Kunyue Leng, Yinyong Sun, Shengqian Ma*

Inserting CO2 into Aryl C–H Bonds of Metal–Organic Frameworks: CO2 Utilization for Direct Heterogeneous C–H Activation
[Communication]

Published online on April 29, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201511484

Crystal Engineering

Lingyan Zhu, Rabih O. Al-Kaysi, Christopher J. Bardeen*

Photoinduced Ratchet-Like Rotational Motion of Branched Molecular Crystals
[Communication]

Coming soon.

Photoredox Catalysis

Eleonora Fava, Anthony Millet, Masaki Nakajima, Sebastian Loescher, Magnus Rueping*

Visible-Light-Mediated Reductive Umpolung of Carbonyl Derivatives: Straightforward Access to Vicinal Diamines and Amino Alcohols via α-Amino Radicals and Ketyl Radicals
[Communication]

Published online on May 2, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201511235

Biorefining

Roberto Rinaldi*, Robin Jastrzebski, Matthew T. Clough, John Ralph*, Marco Kennema, Pieter C. A. Bruijnincx*, Bert M. Weckhuysen*

Paving the Way for Lignin Valorisation: Recent Advances in Bioengineering, Biorefining and Catalysis
[Review]

Coming soon.

Drug Resistance

Shun Saito, Takahiro Fujimaki, Watanalai Panbangred, Yasuhiro Igarashi*, Masaya Imoto*

Antarlides: A New Type of Androgen Receptor (AR) Antagonist that Overcomes Resistance to AR-Targeted Therapy
[Communication]

Coming soon.

Photophysics

Sagar Kesarkar, Wojciech Mróz, Marta Penconi, Mariacecilia Pasini, Silvia Destri, Marco Cazzaniga, Davide Ceresoli, Patrizia R. Mussini, Clara Baldoli, Umberto Giovanella*, Alberto Bossi*

Near-IR Emitting Iridium(III) Complexes with Heteroaromatic β-Diketonate Ancillary Ligands for Efficient Solution-Processed OLEDs: Structure–Property Correlations
[Communication]

Coming soon.

Synthetic Biology

Tom H. Wright[WWW], M. Robert J. Vallée, Benjamin G. Davis*

From Chemical Mutagenesis to Post-Expression Mutagenesis: A 50 Year Odyssey
[Minireview]

Published online on May 3, 2016.
DOI: 10.1002/anie.201509310

Tungsten Iodide

Markus Ströbele, Cristina Castro, Reinhold F. Fink, H.-Jürgen Meyer*

A Facile Method for the Synthesis of Binary Tungsten Iodides
[Communication]

Coming soon.

Oxygen-Reduction Reaction

Jing Wei, Yan Liang, Yaoxin Hu, Biao Kong, George P. Simon, Jin Zhang, San Ping Jiang, Huanting Wang*

A Versatile Iron–Tannin-Framework Ink Coating Strategy to Fabricate Biomass-Derived Iron Carbide/Fe-N-Carbon Catalysts for Efficient Oxygen Reduction
[Communication]

Coming soon.

Scaffold Diversity

Miguel Garcia-Castro[WWW], Stefan Zimmermann, Muthukumar G. Sankar, Kamal Kumar*

Scaffold Diversity Synthesis and Its Application in Probe and Drug Discovery
[Minireview]

Coming soon.

Diazo Compounds

An-Jie Xia, Tai-Ran Kang*, Long He*, Lian-Mei Chen, Wen-Ting Li, Jin-Liang Yang*, Quan-Zhong Liu*

Metal-Free Ring-Expansion Reaction of Six-membered Sulfonylimines with Diazomethanes: An Approach toward Seven-Membered Enesulfonamides
[Communication]

Coming soon.

Synthetic Methods

Stefan A. Ruider, Nuno Maulide*

Strong Bonds Made Weak: Towards the General Utility of Amides as Synthetic Modules
[Communication]

Coming soon.

Heterogeneous Catalysis

Min Wang, Jianmin Lu, Jiping Ma, Zhe Zhang, Feng Wang*

Cuprous Oxide Catalyzed Oxidative C–C Bond Cleavage for C–N bond formation: Synthesis of Cyclic Imides from Ketones and Amines
[Communication]

Coming soon.

Oxidation

Stefan Haubenreisser, Thorsten H. Wöste, Claudio Martínez, Kazuaki Ishihara, Kilian Muñiz*

Structurally Defined Molecular Hypervalent Iodine Catalysts for Intermolecular Enantioselective Reactions
[Communication]

Coming soon.

Zeolites

Vicente J. Margarit, Marta E. Martínez-Armero, M. Teresa Navarro, Cristina Martínez, Avelino Corma*

Direct Dual-Template Synthesis of MWW Zeolite Monolayers
[Communication]
(VIP - Read Abstract)

Coming soon.

Water Splitting

Sandra M. Lang*, Thorsten M. Bernhardt, Denis M. Kiawi, Joost M. Bakker*, Robert N. Barnett, Uzi Landman*

The Interaction of Water with Free Mn4O4+ Clusters: Deprotonation and Adsorption-Induced Structural Transformations
[Communication]

Coming soon.

Hydrogen-Evolution Reaction

Yu-Jia Tang, Min-Rui Gao, Chun-Hui Liu, Shun-Li Li, Hai-Long Jiang, Ya-Qian Lan*, Min Han, Shu-Hong Yu*

Porous Molybdenum-Based Hybrid Catalysts for Highly Efficient Hydrogen Evolution
[Communication]

Coming soon.

Chemical Bonding

Hans-Georg Stammler, Sebastian Blomeyer, Raphael J. F. Berger*, Norbert W. Mitzel*

Trimethylaluminum: Bonding by Charge and Current Topology
[Communication]

Coming soon.

Zintl Cluster Compounds

Christian B. Benda, Markus Waibel, Thomas F. Fässler*

On the Formation of Intermetalloid Clusters: Titanocene(III)diammin as a Versatile Reactant Toward Nonastannide Zintl Clusters
[Communication]

Coming soon.

Binary Superlattices

Sung-Hwan Lim[WWW], Hyung-Sik Jang, Jae-Min Ha, Tae-Hwan Kim, Pawel Kwasniewski, Theyencheri Narayanan, Kyeong Sik Jin, Sung-Min Choi*

Highly Ordered and Highly Aligned Two-Dimensional Binary Superlattice of a SWNT/Cylindrical-Micellar System
[Communication]

Coming soon.

SEARCH

SEARCH BY CITATION