Chinese Journal of Chemistry

Cover image for Vol. 34 Issue 1

Editors: Guozhen Ji, Shengming Ma

Online ISSN: 1614-7065

Associated Title(s): Chemistry - A European Journal, Chemistry – An Asian Journal, Israel Journal of Chemistry, The Chemical Record

Editor-in-Chief

Guozhen Ji Guozhen Ji
Shanghai Institute of Organic Chemistry
Chinese Academy of Sciences
354 Fenglin Rd.
Shanghai 200032 (P.R. China)
E-mail:jigz@mail.sioc.ac.cn

Deputy Associate Editor-in-Chief

Shengming Ma Shengming Ma
Shanghai Institute of Organic Chemistry
Chinese Academy of Sciences
354 Fenglin Rd.
Shanghai 200032 (P.R. China)
E-mail:masm@mail.sioc.ac.cn

Associate Editors-in-Chief

Shouhua Fen, Jilin University (Changchun, P.R. China)
Yulin Wu, SIOC, CAS (Shanghai, P.R. China)
Yundong Wu, The Hong Kong University of Science and Technology (P.R. China)
Xinsheng Zhao, Peking University (P.R. China)
Hanfa Zou, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS (P.R. China)

International Advisory Board

Eric V. Anslyn, University of Texas (Austin, USA)
Jinpei Cheng, Tsinghua University(Beijing, P.R. China)
Jiali Gao, University of Minnesota (Minneapolis, USA)
Maochun Hong, CAS (Fuzhou, P.R. China)
Can Li, CAS (Dalian, China)
Charles M. Lieber, Harvard University (Cambridge, USA)
Jun O. Liu, John Hopkins University (Maryland, USA)
Xiyan Lu, Chinese Academy of Sciences (Shanghai, P.R. China)
Richard A. J. O'Hair, University of Melbourne (Australia)
Mitsuo Sawamoto, Kyoto University (Kyoto, Japan)
Fraser Stoddart, Northwestern University (Evanston,USA)
Weihong Tan, University of Florida (USA)
Ben Zhong Tang, The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong, P.R. China)
Younan Xia, Georgia Institute of Technology (Atlanta, USA)
Vivan W.-W., Yam, The University of Hong Kong (Hong Kong, P.R. China)
Jin-Quan Yu, The Scripps Research Institute (California, USA)

Executive Editorial Board

Xinhe Bao
Rong Cao
Albert S.C. Chan
Chiming Che
Erqiang Chen
Xiaoming Chen
Yi Chen
Lixin Dai
Kuiling Ding
Jikang Feng
Zijian Guo
Buxing Han
Jinbo Hu
Huangxian Ju
Fanzuo Kong
Zhanting Li
Daizheng Liao
Guoqiang Lin
Honglai Liu
Maili Liu
Yu Liu
Zhongfan Liu
Xiyan Lu
Thomas C.W. Mak
Limin Qi
Xueguang Shao
Yong Tang
Zhongqun Tian
Zhen Tong
Meixiang Wang
Henry N.C. Wong
Lizhu Wu
Wei Wu
Yikang Wu
Zhenfeng Xi
Zuowei Xie
Rengeng Xiong
Zhujun Yao
Xi Zhang
Gang Zhao
Lansun Zheng
Mingfei Zhou

SEARCH

SEARCH BY CITATION