The Journal of Dermatology

Cover image for Vol. 44 Issue 2

Edited By: Masutaka Furue

Impact Factor: 1.577

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 30/61 (Dermatology)

Online ISSN: 1346-8138

Editorial Board


Editors
Riichiro Abe, Niigata
Masashi Akiyama, Nagoya
Manabu Fujimoto, Tsukuba
Minoru Hasegawa, Fukui
Hironobu Ihn, Kumamoto
Shinichi Imafuku, Fukuoka
Norito Katoh, Kyoto
Yoshiaki Kubo, Tokushima
Takashi Mochizuki, Kanazawa
Shinichi Moriwaki, Takatsuki
Motonobu Nakamura, Kitakyushu
Manabu Ohyama, Tokyo
Hidehisa Saeki, Tokyo
Shigetoshi Sano, Nankoku
Takahiro Satoh, Saitama
Koji Sayama, Toon
Tamio Suzuki, Yamagata
Daisuke Tsuruta, Osaka
Akemi Yamamoto, Asahikawa
Toshiyuki Yamamoto, Fukushima

Associate Editor
Takafumi Kadono, Kawasaki

Section Editors
Shin-ichi Ansai, Kawasaki
Yumi Aoyama, Okayama
Toshinori Bito, Kobe
Nobukazu Hayashi, Tokyo
Satoshi Hirakawa, Hamamatsu
Taisuke Ito, Hamamatsu
Takafumi Kadono, Kawasaki
Nobuo Kanazawa, Wakayama
Kazuhiro Kawai, Niigata
Tamihiro Kawakami, Kawasaki
Tatsuyoshi Kawamura, Yamanashi
Takahiro Kiyohara, Osaka
Mayumi Komine, Shimotsuke
Hajime Nakano, Hirosaki
Yutaka Shimomura, Niigata
Yayoi Tada, Tokyo
Kenzo Takahashi, Okinawa
Yuji Yamaguchi, Tokyo
Keiichi Yamanaka, Tsu
Kenshi Yamasaki, Sendai

International Advisory Board
Paul Bergstresser, Dallas
Thomas Bieber, Bonn
Andrew Blauvelt, Portland
Alexander Enk, Heidelberg
Lars French, Zurich
Giampiero Girolomoni, Verona
Russel Hall, Durham
Jon Hanifin, Portland
Samuel Hwang, Sacramento
Jean Kanitakis, Lyon
Stephen I Katz, Bethesda
Heidi Kong, Bethesda
Thomas Krieg, Cologne
OhSang Kwon, Seoul
Thomas Luger, Munster
Robert Modlin, Los Angeles
Carlo Pincelli, Modena
Daniel Sauder, Monroe Township
Thomas Schwarz, Kiel
John Stanley, Philadelphia
Robert Swerlick, Atlanta
Akira Takashima, Toledo
Jouni Uitto, Philadelphia
Christian Vestergaard, Aarhus
Kim Yancey, Dallas
Hsin-Su Yu, Taipei
Xue Jun Zhu, Beijing
Detlef Zillikens, Lubeck

Former Editors-in-Chief
Makoto Seiji, 1974–1982
Harukuni Urabe, 1982–1987
Michihito Niimura, 1988–2000
Shinji Shimada, 2000-2011
Yoshiki Tokura, 2011-2013

SEARCH

SEARCH BY CITATION