Neuropathology

Cover image for Vol. 35 Issue 5

Edited By: Toru Iwaki

Impact Factor: 1.651

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2014: 48/76 (Pathology); 134/192 (Clinical Neurology); 195/252 (Neurosciences)

Online ISSN: 1440-1789

Editorial Board


Editor-in-Chief
Toru Iwaki, Fukuoka

President
Hitoshi Takahashi, Niigata

Secretary General
Koichi Wakabayashi, Hirosaki

Editorial Board
Haruhiko Akiyama, Tokyo
Nobutaka Arai, Tokyo
Kunimasa Arima, Komoro
Herbert Budka, Vienna
Rudolph J. Castellani Jr., Baltimore
Dennis W. Dickson, Jacksonville
Bernardino Ghetti, Indianapolis
Markus Glatzel, Hamburg
James E. Goldman, New York
Manuel B. Graeber, Sydney
Masaharu Hayashi, Tokyo
Mark Head, Edinburgh
David A Hilton, Plymouth
Junko Hirato, Maebashi
Takanori Hirose, Akashi
James W. Ironside, Edinburgh
Kyoko Itoh, Kyoto
Takeshi Iwatsubo, Tokyo
Akiyoshi Kakita, Niigata
Takashi Kanda, Ube
Mitsuru Kawai, Saitama
Seung U. Kim, Seoul
Takashi Komori, Tokyo
Akira Kurose, Hirosaki
Hans Lassmann, Vienna
David N. Louis, Charlestown
De-Hong Lu, Beijing
Colin L. Masters, Melbourne
Hajime Miyata, Akita
Masashi Mizuguchi, Tokyo
Hidehiro Mizusawa, Tokyo
Shigeo Murayama, Tokyo
Piero Parchi, Bologna
Sung-Hye Park, Seoul
Chitra Sarkar, New Delhi
Atsushi Sasaki, Saitama
Francesco Scaravilli, London
Davide Schiffer II, Turin
Ralf Schober, Leipzig
Noriyuki Shibata, Tokyo
Makoto Shibuya, Ibaraki
Atsuyoshi Shimada, Kasugai
Yasuo Sugita, Kurume
Hiroyoshi Suzuki, Sendai
Satoshi Suzuki, Fukuoka
Masaki Takao, Hidaka
Shinya Tanaka, Sapporo
Kurenai Tanji, New York
Shoji Tsuji, Tokyo
Toshiki Uchihara, Tokyo
Masaki Ueno, Takamatsu
Harry V. Vinters, Los Angeles
Kazuhiko Watabe, Tokyo
Masahito Yamada, Kanazawa
Hideaki Yokoo, Maebashi
Mari Yoshida, Aichi

Address for Editorial Correspondence
Prof Toru Iwaki,
Editor-in-Chief: Neuropathology,
Department of Neuropathology,
Graduate School of Medical Sciences,
Kyushu University,
3-1-1 Maidashi, Higashi-ku,
Fukuoka 812-8582,
Japan

SEARCH

SEARCH BY CITATION