Psychiatry and Clinical Neurosciences

Cover image for Vol. 70 Issue 8

Edited By: Shigenobu Kanba and Tadafumi Kato

Impact Factor: 2.025

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 78/140 (Psychiatry); 111/192 (Clinical Neurology); 177/256 (Neurosciences)

Online ISSN: 1440-1819

Editorial Board


EDITORS-IN-CHIEF
Shigenobu Kanba (Fukuoka)
Tadafumi Kato (Wako)

VICE-EDITORS-IN-CHIEF
Shinji Hosoda (Matsue)
Michio Suzuki (Toyama)

EDITORS-IN-CHIEF EMERITUS
Masatoshi Takeda (Osaka)
Hiroshi Kurita (Tokyo)

EDITORIAL BOARD
Hajime Baba (Tokyo)
Masato Fukuda (Maebashi)
Ryota Hashimoto (Osaka)
Teruo Hayashi (Hamada)
Manabu Ikeda (Kumamoto)
Kazuya Iwamoto (Kumamoto)
Yoshiharu Kim (Tokyo)
Toshihiko Kinoshita (Osaka)
Ichiro Kusumi (Sapporo)
Eisuke Matsushima (Tokyo)
Masafumi Mizuno (Tokyo)
Makoto Nakaya (Tokyo)
Hideyuki Nakane (Nagasaki)
Akihiko Nunomura (Yamanashi)
Takashi Okada (Nagoya)
Yoshiro Okubo (Tokyo)
Toshiaki Onitsuka (Fukuoka)
Yutaka Ono (Tokyo)
Norio Ozaki (Nagoya)
Kazuhiro Shinosaki (Wakayama)
Hiroaki Tomita (Sendai)
Hiroyuki Uchida (Tokyo)
Hidenori Yamasue (Hamamatsu)
Keiko Yoshida (Fukuoka)

STATISTICAL ADVISERS
Toshiaki A. Furukawa (Kyoto)
Shiro Tanaka (Kyoto)

MANAGING EDITORS
Keiji Kobara (Matsue)
Kazuyuki Sugishita (Tokyo)

DEPUTY MANAGING EDITORS
Yoji Hirano (Fukuoka)
Eisuke Sakakibara (Tokyo)

ADVISORY BOARD (International)

Dinesh Bhugra (UK)
Kamaldeep Bhui (UK)
Helen Chiu (Hong Kong)
Wolfgang Gaebel (Germany)
Kua Ee Heok (Singapore)
Steven Hirsch (UK)
Hai-Gwo Hwu (Taiwan)
Richard Keefe (USA)
Jun Soo Kwon (Korea)
Min-Soo Lee (Korea)
Jeffrey Lieberman (USA)
Patrick D. McGorry (Australia)
Herbert Y. Meltzer (USA)
Häns-Jurgen Möller (Germany)
Norman Sartorius (Switzerland)
Winston Shen (Taiwan)
Torgny H. Svensson (Sweden)
Pichet Udomratn (Thailand)
Zeping Xiao (China)
Xin Yu (China)

SEARCH

SEARCH BY CITATION