Pediatrics International

Cover image for Vol. 59 Issue 6

Edited By: Atsushi Manabe

Impact Factor: 0.822

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 107/121 (Pediatrics)

Online ISSN: 1442-200X

Editorial Board


Editor-in-Chief

Atsushi Manabe, Tokyo

Deputy Editors

Yoshiyuki Ohtomo, Tokyo
Kohsuke Imai, Tokyo

Editorial Board

Hakuyo Ebara, Hyogo
Masahiro Hayakawa, Nagoya
Shigeharu Hosono, Tokyo
Shinobu Ida, Osaka
Kei Inai, Tokyo
Naruhiko Ishiwada, Chiba
Junko Ito, Tokyo
Motohiro Kato, Tokyo
Yumi Kono, Tochigi
Tatsuo Kuroda, Tokyo
Kenji Kurosawa, Yokohama
Masaaki Mori, Tokyo
Hiroyuki Moriuchi, Nagasaki
Jun Murakami, Tottori
Akio Nakai, Hyogo
Jun Natsume, Nagoya
Taiki Nozaki, Tokyo
Shouichi Ohga, Fukuoka
Yusei Ohshima, Fukui
Akira Oka, Tokyo
Kazunobu Ouchi, Okayama
Shinji Saitoh, Nagoya
Nobuaki Shime, Hiroshima
Tomoaki Taguchi, Fukuoka
Kenzo Takahashi, Tokyo
Shoji Tsuji, Osaka
Atsushi Uchiyama, Tokyo
Ikuya Ueta, Saitama
Hideo Yamanouchi, Saitama
Satoshi Yasukochi, Nagano
Tohru Yorifuji, Osaka

International Advisory Board

Herbert T Abelson, USA
John Court, Australia
Robert J Haggerty, USA
Lars Å Hanson, Sweden
Zai-Fang Jiang, People's Republic of China
Vladimir K Kozlov, Russia
Hung-Chi Lue, Taiwan
A Majid Molla, Kuwait
Stephen J Oppenheimer, UK
Mitrohan J Studenikin, Russia

Past Editor-in-Chief

Norikazu Shimizu, Tokyo
Yukishige Yanagawa, Tokyo
Shoichi Awa, Tokyo

Editorial Secretary

Kumiko Asanuma, Tokyo
Akina Kokufuda, Tokyo

Statistics Editor

Osamu Takahashi, Tokyo

SEARCH

SEARCH BY CITATION