Journal of the American Ceramic Society

Cover image for Vol. 99 Issue 10

Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue)

Edited By: David J. Green, John Halloran, David W. Johnson Jr, Lisa Klein

Impact Factor: 2.787

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2015: 2/27 (Materials Science Ceramics)

Online ISSN: 1551-2916

Associated Title(s): International Journal of Applied Ceramic Technology, International Journal of Applied Glass Science

VIEW

 1. 1 - 100
 2. 101 - 146
 1. Original Articles

  1. Effect of Excess Li2S on Electrochemical Properties of Amorphous Li3PS4 Films Synthesized by Pulsed Laser Deposition

   Zhen Quan, Masaaki Hirayama, Daichi Sato, Yueming Zheng, Taka-aki Yano, Kosuke Hara, Kota Suzuki, Masahiko Hara and Ryoji Kanno

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14579

  2. Substitution Behavior of Ag Atoms in the Ti2AlC Ceramic

   Chengjie Lu, Guochao Wang, Guang Yang, Guohua Fan, Jie Zhang and Xiaowen Liu

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14561

  3. Threshold Effect in the Mg-Doping Dependence of the Photocatalytic Ability of LiNbO3 Nanoparticles

   Xun Wang, Wenbo Yan, Yuwei Zhang, Lixia Zhang, Lihong Shi, Yingying Huang, Meng Wu, Xuliang Wang and Hongjian Chen

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14571

 2. Rapid Communications

  1. Cold Sintering Process for ZrO2-Based Ceramics: Significantly Enhanced Densification Evolution in Yttria-Doped ZrO2

   Hanzheng Guo, Jing Guo, Amanda Baker and Clive A. Randall

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14593

 3. Original Articles

  1. A One-Step Way to Novel Carbon-Niobium Nitride Nanoparticles for Efficient Oxygen Reduction

   Sen Lin, Ke Bi, Xiaolong Pan, Yanan Hao, Yinxiao Du, Jun Liu, Dongyu Fan, Yonggang Wang and Ming Lei

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14578

  2. Filled Oxygen-Deficient Strontium Barium Niobates

   Jason H. Chan, Jonathan A. Bock, Hanzheng Guo, Susan Trolier-McKinstry and Clive A. Randall

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14598

  3. Drop-and-Catch (DnC) Calorimetry Using Aerodynamic Levitation and Laser Heating

   Sergey V. Ushakov, Alexey Shvarev, Timur Alexeev, Denys Kapush and Alexandra Navrotsky

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14594

  4. Porosity-Dependent Properties of Nb-Doped Pb(Zr,Ti)O3 Ceramics

   Felicia Gheorghiu, Leontin Padurariu, Mirela Airimioaei, Lavinia Curecheriu, Cristina Ciomaga, Cipriana Padurariu, Carmen Galassi and Liliana Mitoseriu

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14587

 4. Rapid Communications

  1. (Pb,Sm)(Zr,Sn,Ti)O3 Multifunctional Ceramics with Large Electric-Field-Induced Strain and High-Energy Storage Density

   Qingfeng Zhang, Jian Chen, Yinmei Lu, Tongqing Yang, Xi Yao and Yunbin He

   Version of Record online: 24 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14592

 5. Feature

  1. Cold Sintering Process: A Novel Technique for Low-Temperature Ceramic Processing of Ferroelectrics

   Hanzheng Guo, Amanda Baker, Jing Guo and Clive A. Randall

   Version of Record online: 13 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14554

 6. Original Articles

  1. SiCNO–GO Composites with the Negative Temperature Coefficient of Resistance for High-Temperature Sensor Applications

   Yuxi Yu, Qifan Huang, Samuel Rhodes, Jiyu Fang and Linan An

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14569

  2. Effect of Sintering Additives on Relative Density and Li-ion Conductivity of Nb-Doped Li7La3ZrO12 Solid Electrolyte

   Nataly Carolina Rosero-Navarro, Taira Yamashita, Akira Miura, Mikio Higuchi and Kiyoharu Tadanaga

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14572

  3. Electro-Optic Property of Mg2+/Er3+-Codoped LiNbO3 Crystal: Mg2+ Concentration Threshold Effect

   Wan-Ying Du, Zi-Bo Zhang, Shuai Ren, Wing-Han Wong, Dao-Yin Yu, Edwin Yue-Bun Pun and De-Long Zhang

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14574

  4. Nickel and Lanthanum Hydroxide Nanocomposites with Much Improved Electrochemical Performance for Supercapacitors

   Kuan-Hung Ho, Huajun Liu, Qing Qing Ke, Lu Mao, Yating Hu, Xu Li and John Wang

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14546

  5. Nonlinear Negative Transmittance at a CW 980-nm Laser Diodes Pumping in Yb3+:CaF2 Nanocrystals-Embedded Glass Ceramics

   Zhi Chen, Sinan Lai, Hang Zhang, Hong Jia, Ting Wang, Qiuqun Chen, Guoping Dong, Chun Jiang and Jianrong Qiu

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14581

 7. Rapid Communication

 8. Original Articles

  1. Influence of Ordered Carbon-Vacancy Networks on the Electronic Structures and Elastic Properties of Nb4AlC3−x

   Hui Zhang, Tao Hu, Zhaojin Li, Yanhui Zhang, Minmin Hu, Xiaohui Wang and Yanchun Zhou

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14559

  2. A Soft Chemistry-Based Route to Near-Infrared Luminescent Bismuth-Activated Glass Films

   Zi-Jun Yong, Yang Zhou, Bo-Mei Liu, Dan-Dan Zhou and Hong-Tao Sun

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14563

  3. Ferroelectric to Relaxor Transition in BaTiO3–Bi(Zn2/3Nb1/3)O3 Ceramics

   Longwen Wu, Xiaohui Wang, Zhengbo Shen and Longtu Li

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14564

  4. Highly Stable Red-Emitting Sr2Si5N8:Eu2+ Phosphor with a Hydrophobic Surface

   Bi Zhang, Jun-Wei Wang, Lu-Yuan Hao, Xin Xu, Simeon Agathopoulos, Liang-Jun Yin, Cheng-Ming Wang and Hubertus T. (Bert) Hintzen

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14560

  5. You have full text access to this OnlineOpen article
   Composition and Temperature Dependence of Structure and Piezoelectricity in (1−x)(K1−yNay)NbO3-x(Bi1/2Na1/2)ZrO3 Lead-Free Ceramics

   Dawei Wang, Fayaz Hussain, Amir Khesro, Antonio Feteira, Ye Tian, Quanliang Zhao and Ian M. Reaney

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14589

  6. Effect of Fe/Ta Doping on Structural, Dielectric, and Electrical Properties of Bi4Ti2.5Fe0.25Ta0.25O12 Ceramics

   Fida Rehman, Lin Wang, Hai-Bo Jin, Arfan Bukhtiar, Ruibo Zhang, Yongjie Zhao and Jing-Bo Li

   Version of Record online: 11 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14577

  7. Efficient Near Infrared to Visible and Near-Infrared Upconversion Emissions in Transparent (Tm3+, Er3+)-α-Sialon Ceramics

   Yuwaraj K. Kshetri, Bhupendra Joshi, Luis Armando Diaz-Torres and Soo Wohn Lee

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14573

  8. Synthesis of Al2O3/SiO2 Nano–Nano Composite Ceramics under High Pressure and Its Inverse Hall–Petch Behavior

   Nico A. Gaida, Norimasa Nishiyama, Atsunobu Masuno, Astrid Holzheid, Hiroaki Ohfuji, Ulrich Schürmann, Christin Szillus, Eleonora Kulik, Jozef Bednarcik, Oliver Beermann, Christopher Giehl and Lorenz Kienle

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14551

  9. Combined Effects of Boron Carbide, Silicon, and MWCNTs in Alumina-Carbon Refractories on Their Microstructural Evolution

   Ning Liao, Yawei Li, Shengli Jin, Yibiao Xu, Shaobai Sang and Zhaojun Deng

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14543

  10. Selectivity of Hydrophilic and Hydrophobic TiO2 for Organic-Based Dispersants

   Ting-Yi Yang, Shinn-Jen Chang, Chia-Chen Li and Pei-Hsuan Huang

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14558

  11. Effect of Porosity on Structure, Young's Modulus, and Thermal Conductivity of SiC Foams by Direct Foaming and Gelcasting

   Dulal Chandra Jana, Govindan Sundararajan and Kamanio Chattopadhyay

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14544

  12. A Visible Light Photocatalyst of Carbonate-Like Species Doped TiO2

   Linhui Yu, Yangming Lin, Jing Huang, Sen Lin and Danzhen Li

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14552

  13. Structural Characteristics and Electrical Conductivity of Spark Plasma Sintered Ytterbia Co-doped Scandia Stabilized Zirconia

   Vandana Shukla, Ashutosh Kumar, Ishamol Labbaveettil Basheer, Kantesh Balani, Anandh Subramaniam and Shobit Omar

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14545

  14. Deposition and Analysis of Al-Rich c-AlxTi1−xN Coating with Preferred Orientation

   Anongsack Paseuth, Kazuo Yamagata, Akira Miura, Mikio Higuchi and Kiyoharu Tadanaga

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14549

  15. Potassium-Based Geopolymer Composites Reinforced with Chopped Bamboo Fibers

   Kaushik Sankar, Ruy A. Sá Ribeiro, Marilene G. Sá Ribeiro and Waltraud M. Kriven

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14542

  16. Empirical Evidence for A-Site Order in Perovskites

   Kevin Tolman, Rick Ubic, Bing Liu, Izaak Williamson, Katherine Bedke, Eric B. Nelson, Lan Li and Xiang Ming Chen

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14547

  17. Surface Diffusion of Oxygen Transport Membrane Materials Studied by Grain-Boundary Grooving

   Mtabazi G. Sahini, Mari-Ann Einarsrud and Tor Grande

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14567

  18. Nanoscale Phase Separation in Lithium Niobium Silicate Glass by Femtosecond Laser Irradiation

   Jing Cao, Bertrand Poumellec, Léo Mazerolles, François Brisset, Anne-Laure Helbert, Suzy Surble, Xuan He and Matthieu Lancry

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14570

  19. Segregation in Titanium Dioxide Co-Doped with Indium and Niobium

   Armand J. Atanacio, Mohammad A. Alim, Tadeusz Bak, Mihail Ionescu and Janusz Nowotny

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14490

 9. Rapid Communication

  1. Sintering Stress of Nonlinear Viscous Materials

   Diletta Giuntini and Eugene A. Olevsky

   Version of Record online: 6 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14550

 10. Original Articles

 11. Rapid Communication

  1. Highly Porous Zirconia Ceramic Foams with Low Thermal Conductivity from Particle-Stabilized Foams

   Wen-Long Huo, Xiao-Yan Zhang, Yu-Gu Chen, Yu-Ju Lu, Wen-Ting Liu, Xiao-Qing Xi, Ya-Li Wang, Jie Xu and Jin-Long Yang

   Version of Record online: 4 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14555

  2. Domain Reengineering of the [011]-Poled PMN–0.35PT Single Crystals for Dielectric Bolometer Arrays

   Chao Xu, Qiang Li, Qingfeng Yan, Yiling Zhang and Xiangcheng Chu

   Version of Record online: 4 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14484

 12. Original Articles

  1. Luminescence Mechanism and Thermal Stabilities of a White Silicate Phosphor for Multifunctional Applications

   Qisheng Sun, Xuemin Li, Yide Du, Bo Zhao, Hua Li, Yan Huang, Zhipeng Ci, Jiachi Zhang, Ji Ma and Yuhua Wang

   Version of Record online: 4 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14480

  2. Correlating Structure with Threshold Behavior of Chalcogenide Glasses Within Ge–Sn–Se Ternary System

   Beijing Qiao, Feifei Chen, Yicong Huang, Ruiqiang Lin, Xiaoyu Zhang, Shixun Dai, Xiang Shen, Qiuhua Nie and Xianghua Zhang

   Version of Record online: 4 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14477

  3. The Energy Transfer and Thermal Stability of a Blue-Green Color Tunable K2CaP2O7:Ce3+,Tb3+ Phosphor

   Yi Ding, Luxiang Wang, Mengjiao Xu, Dianzeng Jia and Rui Zhou

   Version of Record online: 4 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14470

  4. Droplet Micro-Reactor for Internal Gelation to Fabricate ZrO2 Ceramic Microspheres

   Peiyi Wang, Jiang Li, Janine Nunes, Shaochang Hao, Bing Liu and Haosheng Chen

   Version of Record online: 4 OCT 2016 | DOI: 10.1111/jace.14584

  5. Characterization of the Polishing-Induced Contamination of Fused Silica Optics

   Mathilde Pfiffer, Jean-Louis Longuet, Christine Labrugère, Evelyne Fargin, Bruno Bousquet, Marc Dussauze, Sébastien Lambert, Philippe Cormont and Jérôme Néauport

   Version of Record online: 15 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14448

  6. Models Proposed to Explain the Electrical Conductivity of Polymer-Derived Silicon Carbide Fibers

   Tianjiao Hu, Xiaodong Li, Wenjing Pu, Zengyong Chu, Gongyi Li and Qinghua Wang

   Version of Record online: 15 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14479

  7. Formation and Dehydration Enthalpy of Potassium Hexaniobate

   Sulata K. Sahu, Lynn A. Boatner and Alexandra Navrotsky

   Version of Record online: 15 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14465

  8. The Influence of Physical Properties of ZnO Films on the Efficiency of Planar ZnO/Perovskite/P3HT Solar Cell

   Zhiwen Qiu, Shuai Yuan, Haibo Gong, Hailiang Zhang, Xiaofeng Qiu, Ting Luo and Bingqiang Cao

   Version of Record online: 15 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14491

  9. The Stability of Gahnite Doped with Chromium Pigments in Glazes from the French Manufacture of Sèvres

   Louisiane Verger, Olivier Dargaud, Gwenaelle Rousse, Marine Cotte and Laurent Cormier

   Version of Record online: 13 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14452

  10. High Heat Flux Laser Testing of HfB2 Cylinders

   Laura Larrimbe, Michele Pettinà, Kamran Nikbin, Eric L. Jones, Allan P. Katz, Christopher J. Hawkins, Jennifer DeCerbo, Peter Brown and Luc J. Vandeperre

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14474

  11. Lattice Expansion in Metal Oxide Nanoparticles: MgO, Co3O4, & Fe3O4

   Philip P. Rodenbough, Chengjunyi Zheng, Yuxuan Liu, Chenyuan Hui, Yuxuan Xia, Ziying Ran, Yanjun Hu and Siu-Wai Chan

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14478

  12. Non-Ohmic Properties and Electrical Responses of Grains and Grain Boundaries of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 Ceramics

   Jutapol Jumpatam, Weeraya Somphan, Jakkree Boonlakhorn, Bundit Putasaeng, Pinit Kidkhunthod, Prasit Thongbai and Santi Maensiri

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14473

  13. Electromechanical Response of Polycrystalline Barium Titanate Resolved at the Grain Scale

   Marta Majkut, John E. Daniels, Jonathan P. Wright, Søren Schmidt and Jette Oddershede

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14481

  14. Optical and Scintillation Properties of Ce3+-Doped LuAG and YAG Transparent Ceramics: A Comparative Study

   Jiang Li, Sunil Sahi, Michael Groza, Yubai Pan, Arnold Burger, Rasool Kenarangui and Wei Chen

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14461

  15. Glass Dielectrics in Extreme High-Temperature Environment

   Jun Gao, Do-Kyun Kwon, Steven Perini, Jeffery Long, Shihai Zhang and Michael T. Lanagan

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14424

  16. Unusual Indentation Behavior of Alkali Metaphosphate Glass Above Glass Transition Temperature

   Jun Endo, Seiji Inaba, Hiroyuki Muto and Setsuro Ito

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14489

  17. Controllable Formation of the Crystalline Phases in Ge–Ga–S Chalcogenide Glass-Ceramics

   Xinyu Yang, Mingjie Zhang, Kunlun Yan, Liyuan Han, Qin Xu, Haitao Liu and Rongping Wang

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14492

  18. Method for Direct Determination of Glassy Phase Dissolution in Hydrating Fly Ash-Cement System Using X-ray Diffraction

   Gangapatnam V. P. Bhagath Singh and Kolluru V. L. Subramaniam

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14486

  19. Dense on Porous Solid LATP Electrolyte System: Preparation and Conductivity Measurement

   Sandrine Duluard, Aude Paillassa, Pascal Lenormand, Pierre-Louis Taberna, Patrice Simon, Patrick Rozier and Florence Ansart

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14451

  20. Band-Gap Engineering and Enhanced Photocatalytic Activity of Sm and Mn Doped BiFeO3 Nanoparticles

   Syed Irfan, Yang Shen, Syed Rizwan, Huan-Chun Wang, Sadaf B. Khan and Ce-Wen Nan

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14487

  21. Thermodynamic Modeling of the HfO2–La2O3–Al2O3 System

   Zhanmin Cao, Wei Xie, Zhiyu Qiao and Xianran Xing

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14462

  22. Substitution of Ba for Ca in the Structure of CaAl12O19

   Junhong Chen, Haiyang Chen, Wenjun Mi, Zheng Cao, Bin Li and Chaojing Liang

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14482

  23. Fabrication of ThN Using a Carbothermic Reduction to Nitridation Process

   Adam J. Parkison, Stephen S. Parker and Andrew T. Nelson

   Version of Record online: 12 SEP 2016 | DOI: 10.1111/jace.14453

  24. Structure–Property Relationships in Aligned Electrospun Barium Titanate Nanofibers

   Matthew J. Bauer, Catherine S. Snyder, Christopher C. Bowland, Amanda M. Uhl, Maeve A. K. Budi, Maria Villancio-Wolter, Henry A. Sodano and Jennifer S. Andrew

   Version of Record online: 30 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14455

  25. Reactive Hydrothermal Liquid-Phase Densification (rHLPD) of Ceramics – A Study of the BaTiO3[TiO2] Composite System

   Cekdar Vakifahmetoglu, Jean Francois Anger, Vahit Atakan, Sean Quinn, Surojit Gupta, Qinghua Li, Ling Tang and Richard E. Riman

   Version of Record online: 29 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14468

  26. Effects of Nd Concentration on Microstructure and Optical Properties of Nd: CaF2 Transparent Ceramics

   Zaichun Sun, Bingchu Mei, Weiwei Li, Zuodong Liu and Liangbi Su

   Version of Record online: 29 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14463

  27. Superior Performance of Ablative Glass Coatings Containing Graphene Nanosheets

   Eugenio Garcia, Andres Nistal, María Isabel Osendi and Pilar Miranzo

   Version of Record online: 29 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14447

  28. Large Electrostrain in K(Nb1−xMnx)O3 Lead-free Piezoelectric Ceramics

   Jong-Hyun Kim, Dae-Hyeon Kim, Tae-Ho Lee, Tae-Gon Lee, Ji-Hyun Lee, Bo-Yun Kim, Sahn Nahm, Chong-Yun Kang and Jungho Ryu

   Version of Record online: 29 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14469

  29. Catalytic Effect of CeO2-Stabilized ZrO2 Ceramics with Strong Shock-Heated Mono- and Di-Atomic Gases

   Jayaram Vishakantaiah and Kalidevapura Polareddy Jagannatha Reddy

   Version of Record online: 29 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14454

  30. Synthesis and Characterization of NiO Nano-Spheres by Templating on Chitosan as a Green Precursor

   Cheng Keong Choo, Tze Lim Goh, Ladan Shahcheraghi, Gek Cheng Ngoh, Ahmad Zuhairi Abdullah, Bahman Amini Horri and Babak Salamatinia

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14411

  31. Effect of P2O5 on the Structural and Magnetic Properties of Magnetite-Based Glass-Ceramics

   Viorel Sandu, Simona Greculeasa, Andrei Kuncser and Victor Kuncser

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14457

  32. The Heterogeneity of Glass Surfaces Revealed by Temperature Programmed Desorption

   Lymaris Ortiz Rivera, Victor A. Bakaev and Carlo G. Pantano

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14427

  33. Effects of Solution History on Sol-Gel Processed Tin-Oxide Thin-Film Transistors

   Miguel H. Boratto, Luis V. A. Scalvi, Lyudmila V. Goncharova and Giovanni Fanchini

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14459

  34. Electrocaloric Effect in Ba(Zr,Ti)O3–(Ba,Ca)TiO3 Ceramics Measured Directly

   Mehmet Sanlialp, Vladimir V. Shvartsman, Matias Acosta and Doru C. Lupascu

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14456

  35. A Theoretical Investigation on the Anisotropic Surface Stability and Oxygen Adsorption Behavior of ZrB2

   Wei Sun, Jiachen Liu, Huimin Xiang and Yanchun Zhou

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14441

  36. Effect of Al Speciation on the Structure of High-Al Steels Mold Fluxes Containing Fluoride

   Jinxing Gao, Guanghua Wen, Ting Huang, Binwen Bai, Ping Tang and Qiang Liu

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14444

  37. Electric Field-Induced Light Scattering in Eu-Doped PMN-PT Transparent Ceramics

   Yibo Zhou, Kunyu Zhao, Wei Ruan, Jiangtao Zeng, Liaoying Zheng and Guorong Li

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14422

  38. Rare-Earth Dopant Effects on the Structural, Energetic, and Magnetic Properties of Alumina from First Principles

   Krista R. Limmer, Mahesh R. Neupane, Raymond E. Brennan and Tanya L. Chantawansri

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14445

  39. Characterization of Ceramic-Based Construction and Demolition Waste: Use as Pozzolan in Cements

   Eloy Asensio, César Medina, Moisés Frías and María Isabel Sánchez de Rojas

   Version of Record online: 24 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14437

  40. Structural Evolution in Hollandite Solid Solutions Across the A-site Compositional Range from Ba1.33Ga2.66Ti5.34O16 to Cs1.33Ga1.33Ti6.67O16

   Yun Xu, Mikhail Feygenson, Katharine Page, Lindsay Shuller Nickles and Kyle S. Brinkman

   Version of Record online: 22 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14443

  41. Formation of Technetium Salts in Hanford Low-Activity Waste Glass

   Chuck Z. Soderquist, Edgar C. Buck, John S. McCloy, Mike J. Schweiger and Albert A. Kruger

   Version of Record online: 22 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14442

  42. Low-Density Open Cellular Silicon Carbide Foams from Sucrose and Silicon Powder

   Sujith Vijayan, Praveen Wilson, Remani Sreeja and Kuttan Prabhakaran

   Version of Record online: 22 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14450

  43. Resolving the Interface of Calcium Phosphate Formation on the Porous Bioceramics In Vitro

   Fuzeng Ren, Kefeng Wang, Bi Wang, Xiong Lu and Yang Leng

   Version of Record online: 22 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14449

  44. Enhanced Field-Induced Strain in the Textured Lead-Free Ceramic

   Yongjie Zhao, Xiaowen Zhang, Rongxia Huang, Kepi Chen, Hui Wang, Haibo Jin and Heping Zhou

   Version of Record online: 22 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14429

  45. Oxygen Interaction with Hexagonal OsB2 at High Temperature

   Zhilin Xie, Richard G. Blair, Nina Orlovskaya, David A. Cullen, Dariusz Kata, Paweł Rutkowski, Jerzy Lis, Nan Qin and Ali T-Raissi

   Version of Record online: 10 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14434

  46. Effects of Nd Content on Structure and Chemical Durability of Zirconolite–Barium Borosilicate Glass-Ceramics

   Lang Wu, Huidong Li, Xin Wang, Jizong Xiao, Yuancheng Teng and Yuxiang Li

   Version of Record online: 10 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14440

  47. Electrochemical Fingerprint of Archeological Lead Silicate Glasses Using the Voltammetry of Microparticles Approach

   Antonio Doménech-Carbó, María-Ángeles Villegas, Fernando Agua, Sagrario Martínez-Ramírez, María Teresa Doménech-Carbó and Betlem Martínez

   Version of Record online: 10 AUG 2016 | DOI: 10.1111/jace.14430

VIEW

 1. 1 - 100
 2. 101 - 146

SEARCH

SEARCH BY CITATION