Journal of Diabetes

Cover image for Vol. 9 Issue 11

Edited By: Zachary T. Bloomgarden and Guang Ning

Impact Factor: 3.039

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2016: 70/138 (Endocrinology & Metabolism)

Online ISSN: 1753-0407

Editorial Board


Editors-in-Chief
Zachary T. Bloomgarden, USA
Guang Ning, China

Associate Editors:
Andrew J. DREXLER, USA
Daniel EINHORN, USA
George GRUNBERGER, USA
You-Fei GUAN, China
Yehuda HANDELSMAN, USA
Xiao-Ying LI, China
Jian-Min LIU, China
Anoop MISRA, India
Robert RAPAPORT, USA
Wei-Qing WANG, China
Jian-Ping WENG, China
Dalong Zhu, China

Editorial Board:
Yufang BI, China
Lu CAI, USA
Juliana C. CHAN, Hong Kong, China
Lulu CHEN, China
Yan CHEN, China
Jean Louis CHIASSON, Canada
Paresh DANDONA, USA
Jaime A. DAVIDSON, USA
Hong-Kui DENG, China
Philippe FROGUEL, UK
Hertzel C. GERSTEIN, Canada
Peter J. GRANT, UK
Steven M. HAFFNER, USA
Jie HONG, China
Rachel HUXLEY, Australia
Sun Ha JEE, Korea
Li-Nong JI, China
Wei-Ping JIA, China
Takashi KADOWAKI, Japan
Hideaki KANETO, Japan
Dong Chon KANG, Japan
Tai Hing LAM, Hong Kong, China
Xu LIN, China
Peter LITTLE, Australia
Feng LIU, USA
Jun-Li LIU, Canada
Sri V. MADHU, India
Shinichi MATSUMOTO, Japan
Yuji MATSUZAWA, Japan
Changyu PAN, China
Anuska PATEL, Australia
Leonid PORETSKY, USA
Marc PRENTKI, Canada
Basil D. ROUFOGALIS, Australia
Jonathan E. SHAW, Australia
Iichiro SHIMOMURA, Japan
Gerald I. SHULMAN, USA
Jay SKYLER, USA
Haoming TIAN, China
Paul M. VANHOUTTE, Hong Kong, China
Angela Yee-Moon WANG, Hong Kong, China
Nan-Ping WANG, China
Bruce H.R. WOLFFENBUTTEL, Netherlands
Ai-Min XU, Hong Kong, China
Tao XU, China
Sho-ichi YAMAGISHI, Japan
Gangyi YANG, China
Wenying YANG, China
M. Temel YILMAZ, Turkey
Yi-Hao YU, USA
Yi ZHU, China
Paul ZIMMET, Australia
Zhiguang ZHOU, China
Ming-Hui ZOU, USA

Editorial Assistants:
Imelda Lee

SEARCH

SEARCH BY CITATION