Acta Geologica Sinica (English Edition)

Cover image for Vol. 89 Issue 1

Edited By: Degan Shu

Impact Factor: 1.406

ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2013: 92/174 (Geosciences Multidisciplinary)

Online ISSN: 1755-6724

Editorial Board


Editors-in-Chief:Degan Shu

Deputy Editors-in-Chief: Guoxiang Chi (Canada); Peng Cui; Fang Hao; Jingwen Mao; Xiaodong Song (USA); Shuhai Xiao (USA); Yitian Xiao (USA); Xing Xu; Jingsui Yang; Hongfu Zhang; Chunmiao Zheng; Chen Zhu (USA)

Executive Editor:Ziguo Hao

Members of the Editorial Board:
Mary P. Anderson (USA)
Larry D. Brown (USA)
Kurt Bucher (Germany)
Clark Burchfiel (USA)
Zhaoshan Chang
Yanjing Chen
Simon Conway Morris (UK)
Minhan Dai
Mostafa Fayek (Canada)
Rui Gao
Stephen S. Gao (USA)
Richard Goldfarb (USA)
Yang Hong (USA)
Ruizhong Hu
Yukio Isozaki (Japan)
Barry Katz (USA)
Andrew H. Knoll (USA)
David Leary (USA)
David N. Lerner (UK)
Zheng-xiang Li (Australia)
Xianhua Li
Maowen Li
Changsong Lin
Keyu Liu (Australia)
Yahai Lu
Xiaorong Luo
Ryan Mathur (USA)
Zhonghe Pang
Ping’an Peng
Edward Ripley (USA)
Ming’an Shao
Bonian Sun
John Volkman (Australia)
Xiaoli Wang
Shucheng Xie
Yigang Xu
An Yin
Hongbin Zhan (USA)
Xingliang Zhang
Peizhen Zhang
Yan Zheng (USA)
Meifu Zhou
Haibo Zou (USA)

Scientific Editor:Hongcai Fei, Lian Liu, Yuhua Zhang, Xiling Zhu, Xinzhu Liu, Turner Susan
Production Editor:Gisella Huang


SEARCH

SEARCH BY CITATION