Font Name: icomoon (Glyphs: 196)

Grid Size: 24

icon-analytics
liga:
icon-hourglass_empty
liga:
icon-block_flipped
liga:
icon-watch_later
liga:
icon-videocam
liga:
icon-play_circle_outline
liga:
icon-play_circle_filled
liga:
icon-access_time
liga:
icon-location_on
liga:
icon-person_add
liga:
icon-chat_bubble
liga:
icon-close
liga:
icon-filter_list
liga:
icon-keyboard_arrow_up
liga:
icon-keyboard_arrow_down
liga:
icon-account_circle
liga:
icon-block
liga:
icon-error
liga:
icon-explore
liga:
icon-close2
liga:
icon-sync
liga:
icon-link
liga:
icon-add_circle
liga:
icon-Icon_Share
liga:
icon-search
liga:
icon-arrow_forward
liga:
icon-arrow_back
liga:

Grid Size: Unknown

icon-email-check
liga:
icon-check--outline
liga:
icon-disabled--outline
liga:
icon-help--outline
liga:
icon-seamless-access
liga:
icon-book-open
liga:
icon-file-edit
liga:
icon-account-supervisor-circle
liga:
icon-warning-circle
liga:
icon-check_circle---Material-Icon
liga:
icon-Custom-icon
liga:
icon-help---Material-Icon
liga:
icon-info---Material-Icon
liga:
icon-shopping-cart
liga:
icon-wechat
liga:
icon-warning
liga:
icon-connection
liga:
icon-exit-to-app-button
liga:
icon-hubs-youtube-icon
liga:
icon-hubs-weibo-icon
liga:
icon-hubs-twitter-icon
liga:
icon-hubs-soundcloud-icon
liga:
icon-hubs-rss-icon
liga:
icon-hubs-rg-icon
liga:
icon-hubs-pinterest-icon
liga:
icon-hubs-mobile-icon
liga:
icon-hubs-linkedin-icon
liga:
icon-hubs-instagram-n-icon
liga:
icon-hubs-instagram-icon
liga:
icon-hubs-flickr-icon
liga:
icon-hubs-facebook-n-icon
liga:
icon-hubs-facebook-icon
liga:
icon-hubs-envelope-icon
liga:
icon-hubs-bell-icon
liga:
icon-uniF8E5
liga:
icon-uniF8E6
liga:
icon-uniF8E7
liga:
icon-uniF8E8
liga:
icon-uniF8E9
liga:
icon-uniF8EA
liga:
icon-uniF8EB
liga:
icon-uniF8EC
liga:
icon-uniF8ED
liga:
icon-uniF8EE
liga:
icon-uniF8EF
liga:
icon-uniF8F3001
liga:
icon-uniF8F1
liga:
icon-uniF8F2
liga:
icon-uniF8F3
liga:
icon-uniF8F4
liga:
icon-uniF8F5
liga:
icon-uniF8F6
liga:
icon-uniF8F7
liga:
icon-uniF8F8
liga:
icon-uniF8F9
liga:
icon-uniF8FA
liga:
icon-uniF8FB
liga:
icon-uniF8FC
liga:
icon-uniF8FD
liga:
icon-uniF8FE
liga:
icon-uniF8FF
liga:
icon-uniF8E2
liga:
icon-uniF8E3
liga:
icon-uniF8E4
liga:
icon-multi-figure
liga:
icon-book-series
liga:
icon-permissions-key
liga:
icon-export-icon
liga:
icon-users
liga:
icon-book
liga:
icon-subdirectory_arrow_right
liga:
icon-ic_mail_solid
liga:
icon-author
liga:
icon-filter_drop
liga:
icon-chain
liga:
icon-related-circles-extend-button
liga:
icon-checkmark
liga:
icon-trash-can
liga:
icon-abstract
liga:
icon-sort
liga:
icon-filter_list2
liga:
icon-justify-left
liga:
icon-menu2
liga:
icon-external-link
liga:
icon-recommend
liga:
icon-alert
liga:
icon-sample_issue
liga:
icon-submit_article
liga:
icon-subscribe
liga:
icon-mail_outline
liga:
icon-toc
liga:
icon-Icon_Tools
liga:
icon-Icon_Download
liga:
icon-Icon_Track-citations
liga:
icon-tools_close
liga:
icon-icon-bookmark
liga:
icon-icon-Icon_Star-26
liga:
icon-icon-lock_open
liga:
icon-icon-lock_outline
liga:
icon-icon-Icons_Sorting
liga:
icon-icon-Rss
liga:
icon-save-search
liga:
icon-add_box
liga:
icon-squared-minus
liga:
icon-by
liga:
icon-cc
liga:
icon-nc
liga:
icon-nd
liga:
icon-sa
liga:
icon-close_thin
liga:
icon-x
liga:
icon-zoom
liga:
icon-allfigures
liga:
icon-doublearrow
liga:
icon-arrow_l
liga:
icon-arrow_r
liga:
icon-permissions
liga:
icon-Email
liga:
icon-export_citation
liga:
icon-favorites
liga:
icon-table
liga:
icon-orcid
liga:
icon-section_arrow_u
liga:
icon-section_arrow_d
liga:
icon-related
liga:
icon-references
liga:
icon-figures
liga:
icon-info2
liga:
icon-account-circle
liga:
icon-facebook-round
liga:
icon-twitter-round
liga:
icon-Icon_Cart
liga:
icon-getFTR-av
liga:
icon-getFTR-na
liga:

Grid Size: 32

icon-account_balance
liga:
icon-alert1
liga:
icon-book2
liga:
icon-pencil
liga:
icon-quote
liga:
icon-notice
liga:

Grid Size: 20

icon-zoom-out
liga:
icon-zoom-in
liga:
icon-eye
liga:
icon-chevron-down
liga:
icon-chevron-up
liga:

Grid Size: 16

icon-repeat
liga:
icon-crossmark
liga:
icon-book-open-blank-variant
liga:
icon-calendar
liga:
icon-email-outline
liga:
icon-email-plus
liga:
icon-circle-left
liga:
icon-eye-blocked
liga:
icon-citeulike
liga:
icon-twitter-t
liga:
icon-remove-circle
liga:
icon-add-circle-outline
liga:
icon-list-unordered
liga:
icon-check-alt
liga:

Grid Size: 14

icon-file-pdf-o
liga:
icon-Icon_Images
liga:
icon-Icon_Information
liga:
icon-reddit-alien
liga:
icon-google-plus
liga:
icon-linkedin
liga:
icon-twitter2
liga:
icon-facebook
liga:
icon-facebook-f
liga:
icon-caret-down
liga:
icon-caret-up
liga:

Font Test Drive

 

Generated by IcoMoon